Πώς θα επηρεάσει ο κανονισμός GDPR την επιχείρησή σας;

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) είναι ο νέος νόμος περί προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει σε μεμονωμένα άτομα να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων και επιβάλλει νέες υποχρεώσεις σε οργανισμούς που συλλέγουν, διαχειρίζονται ή αναλύουν τέτοιου είδους δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών εκτός της ΕΕ.

Ο κανονισμός GDPR θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018, επομένως πρέπει να ξεκινήσετε να προετοιμάζεστε τώρα. Προετοιμαστείτε για το GDPR ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα και ανακαλύψτε απαντήσεις σε μερικές πολύ σημαντικές ερωτήσεις σχετικά με τον κανονισμό GDPR και τη σημασία που μπορεί να έχει για εσάς.

Προσωπικό απόρρητο

Τα άτομα έχουν τα εξής δικαιώματα:

 • Να αποκτούν πρόσβαση και να εξάγουν τα προσωπικά τους δεδομένα
 • Να διαγράφουν τα προσωπικά τους δεδομένα
 • Να διορθώνουν σφάλματα στα προσωπικά τους δεδομένα
 • Να εναντιώνονται στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων

IT και εκπαίδευση

Οι εταιρείες και οι οργανισμοί θα πρέπει:

 • Να εκπαιδεύουν τους εργαζομένους στις βέλτιστες πρακτικές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας
 • Να ελέγχουν και να ενημερώνουν για τις πολιτικές προστασίας δεδομένων
 • Να ορίζουν έναν Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, εφόσον χρειάζεται
 • Να συνάπτουν και να διαχειρίζονται συμβάσεις με προμηθευτές που συμμορφώνονται με τον κανονισμό

Διαφάνεια

Οι εταιρείες και οι οργανισμοί πρέπει να εφαρμόζουν πολιτικές οι οποίες:

 • Θα παρέχουν σαφή γνωστοποίηση για τη συλλογή δεδομένων
 • Θα περιγράφουν το λόγο και τις περιπτώσεις επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων
 • Θα ορίζουν πολιτικές διατήρησης και διαγραφής δεδομένων

Έλεγχοι και γνωστοποιήσεις

Οι εταιρείες και οι οργανισμοί πρέπει:

 • Να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα λαμβάνοντας κατάλληλα μέτρα ασφαλείας
 • Να γνωστοποιούν στις αρχές τις παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων
 • Να λαμβάνουν συγκατάθεση για τη συλλογή και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
 • Να τηρούν αρχεία που θα παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων

4 βασικά βήματα που μπορείτε να κάνετε σήμερα προς τη συμμόρφωση με τον κανονισμό GDPR

Προσδιορισμός: προσδιορίστε πού υπάρχουν και πού βρίσκονται τα προσωπικά δεδομένα

Ελέγξτε τα δεδομένα και τις διαδικασίες σας, για να αξιολογήσετε κατά πόσο ο κανονισμός GDPR εφαρμόζεται στον οργανισμό σας.

Διαχείριση: αποφασίστε πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα

Δημιουργήστε διαφανείς πολιτικές που περιγράφουν με σαφήνεια πώς, πότε και γιατί ο οργανισμός σας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα.

Προστασία: καθιερώστε ελέγχους ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί δική σας ευθύνη. Διαμορφώστε ένα πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων και ασφαλίστε τις υποδομές σας ή χρησιμοποιήστε υποδομές που είναι ήδη ασφαλείς (cloud).

Αναφορά: πραγματοποιήστε αιτήματα δεδομένων και διατηρήστε την απαιτούμενη τεκμηρίωση.

Ο κανονισμός GDPR θέτει νέα πρότυπα στη διαφάνεια, την απόδοση των ευθυνών και την τήρηση αρχείων.