ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Γενικά

Η παρούσα ιστοσελίδα παρέχεται από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΟΤΡΙΔΗ Ο.Ε. με διακτριτικό τίτλο Computer & Internet Solutions. Η παροχή υπηρεσιών και προϊόντων από την εταιρεία μας διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας συναινείτε στους παρόντες όρους χρήσης, όπως αυτοί τροποποιούνται κατά καιρούς. Η πρόσβαση σε αυτήν την ιστοσελίδα γίνεται με δικό σας κίνδυνο και υποχρεούστε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Δεν προβαίνουμε σε καμία δήλωση σχετικά με την πληρότητα και την ακρίβεια οποιασδήποτε πληροφορίας περιλαβάνεται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Περιορισμοί και Απαλλαγή από την Ευθύνη

Η ιστοσελίδα και τα περιεχόμενά της διατίθενται αποκλειστικά για σκοπούς γενικής πληροφόρησης  κυρίως των πελατών μας, των εν δυνάμει πελατών μας και των προσώπων που επιδιώκουν να ενημερωθούν σχετικά με την θεματολογία μας.

Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που θα προκύψει από τη χρήση από μέρους σας της ιστοσελίδας μας ή από τη χρήση των πληροφοριών και του υλικού που δημοσιεύται στην ιστοσελίδα μας. Δεν υπέχουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με εσάς ή με τρίτο πρόσωπο  που έχει πρόσβαση και κάνει χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και του περιεχομένου της.

Δε δηλώνουμε ούτε παρέχουμε εγγυήσεις για το ότι η παρούσα σελίδα (ή οποιοδήποτε τμήμα αυτής) θα είναι ακριβής, πλήρης ή απαλλαγμένη από σφάλματα ούτε για το ότι οποιοδήποτε λογισμικό ή οποιοσδήποτε εξοπλισμός που χρησιμοποιείτε θα είναι συμβατός με την παρούσα ιστοσελίδα.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο και το υλικό που περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα προστατεύονται από το ν. 2121/1993 για την πνευματική ιδιοκτησία καθώς και από τις διεθνείς συμβάσεις για την πνευματική ιδιοκτησία και απαιτείται προηγούμενη συγκατάθεση από την εταιρεία μας για οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διαβίβαση με οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας.

Η εταιρεία μας επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν αντίγραφα (ηλεκτρονικά ή έγχαρτα) των δημοσιεύσεων της παρούσας σελίδας για προσωπική τους χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνεται μνεία της πηγής και του συντάκτη και ότι δε θα επέρχεται κάποια μεταβολή στο περιεχόμενό τους. Η παρούσα συγκατάθεση δεν καλύπτει οποιοδήποτε υλικό που δημοσιεύται στην παρούσα σελίδα από τρίτο πρόσωπο. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει οποτεδήποτε οποιαδήποτε άδεια που έχει χορηγήσει σε οποιοδήποτε χρήστη. Οι δημοσιεύσεις μας ισχύουν σε γενική και αφηρημένη βάση και δεν αποτελούν εξειδεικευμένες λύσεις ή συμβουλές. Ως εκ τούτου, προτού προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια με βάση τα όσα διαβάσατε στις δημοσιεύσεις μας, καλό θα είναι να αναζητήσετε εξατομικευμένη συμβουλή ή υποστήριξη.

Σύνδεσμοι

Οι σύνδεσμοι που παρατίθενται στην ιστοσελίδα μας υπάρχουν αποκλειστικά για την εξυπηρέτησή σας. Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ή την ασφάλεια των ιστοσελίδων που παρατίθενται ως σύνδεσμοι, ούτε για τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές ούτε για οποιαδήποτε αλλαγή ή επικαιροποίηση αυτών των ιστοσελίδων. Η παράθεση οποιουδήποτε συνδέσμου δε συνεπάγεται υιοθέτηση αυτού από την εταιρεία μας. Η εταιρεία μας δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι σύνδεσμοι αυτοί θα ανοίγουν ανά πάσα στιγμή και δεν έχει κανένα έλεγχο επί της διαθεσιμότητας των συνδεδεμένων σελίδων.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η παρούσα ενημέρωση διέπεται από την ελληνική νομοθεσία και ερμηνεύεται σύμφωνα με αυτήν. Υπόκειται, δε, στην αποκλειστική αρμοδιότητα των ελληνικών Δικαστηρίων.